Thẻ: MiRoom

3213

[Miroom] MIUI 11.1 V9.11.14

 Mi6X MIUI 9.11.14 Android 9.0MD5: c4292fac690037cf8b8f77494b09f5f9 Mi6 MIUI 9.11.14 Android 9.0MD5: c0fd0267b2b59b04e56a269c8e916f13 Mi8Lite MIUI 9.11.14 Android 9.0MD5: 754fafa70b25bb63a9efe7c9a9174285 Mi8Pro MIUI 9.11.14 Android 10.0MD5: 37825EF27F6AECC51DAC8D98EB4A673D Mi8SE MIUI 9.11.14 Android 10.0MD5: be7db2819a0865abb258016b1819d23f Mi8 MIUI 9.11.14 Android 10.0MD5: 1e8c0d2e7ae95c0788ebe21fead504e4 Mi9Lite-CC9 MIUI 9.11.14 Android 10.0MD5: 833f07d4f0b1aca873b966879d88622c Mi9SE MIUI 9.11.14 Android 10.0MD5: c2f68a935e985a05ffc8c4a262090148 Mi9T-RedmiK20 MIUI 9.11.14 Android …
3213

[Miroom] MIUI 11.1 V9.10.24

Mi8 SE và Mi8 Pro đã được cập nhật lên Android 10. Chỉ chuyển đổi từ Android 9 bằng cách xóa ngày bằng cách sử dụng TWRP Recovery từ cổng thông tin. Cải thiện kết …
3213

[MiRoom] MIUI 11 V9.10.10

 Mi5-PORT MIUI 9.10.10 Android 8.0.0MD5: 13280ca8442760e1f8bbbd1c0cbc505c Mi5sPlus MIUI 9.10.10 Android 8.0.0MD5: 45076f72dacbf39d7c18a163cb9fc310 Mi5s MIUI 9.10.10 Android 8.0.0MD5: b1ef845286b74b131453cebc81183419 Mi5X MIUI 9.10.10 Android 8.1.0MD5: 62c4f9aaf7b2e2ccc8b345ceb7bac210 Mi6X MIUI 9.10.10 Android 9.0MD5: 0c5ba491d07df22c4f14235f6075f1b5 Mi6 MIUI 9.10.10 Android 9.0MD5: 5297ee4abab983c0998f7aa9d3b96d2a Mi8Lite MIUI 9.10.10 Android 9.0MD5: 4adaa28bf68c2a25322e238a64f109ad Mi8SE MIUI 9.10.10 Android 9.0MD5: 3f8c7b725ce96b0d0a0ba4761225bf53 Mi9T-RedmiK20 MIUI 9.10.10 Android …
3213

Dowload Miroom MIUI 11 v9.9.26 / 9.9.27

Mi9TPro-RedmiK20Pro MIUI 9.9.27 Android 10.0MD5: 814f19ef9342f8dfcff4bcf93c8844f5 Mi9 MIUI 9.9.27 Android 10.0MD5: b78c54acb0eed852dc05085019ac6710 Mi8SE MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 8cab37ee35701feca065e3ca69d66ad3 Mi8 MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 4b434e43a394e0171b37c9dae8f314b5 Mi9SE MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 139d233fa251eb22b6c6612511a82eef PocoF1-PORT MIUI 9.9.27 Android 9.0MD5: 28c3fbe25b21d152597114c180c9d110 Mi5-PORT MIUI 9.9.26 Android 8.0.0MD5: 5e57bb8b06f6a6104ea2ddeb21463ea5 Mi5sPlus MIUI 9.9.26 Android 8.0.0MD5: 141353bf5d46ca798cbef56067f233f1 Mi5s MIUI 9.9.26 Android …